Lưu trữ Danh mục: Chính Sách

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư Chúng tôi, https://dalusd.com.vn/ (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay...

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tuyên Bố Miễn Trừ Chúng tôi, https://dalusd.com.vn/ (sau đây được gọi là ‘Trang’, Chúng tôi’) và...

Điều Khoản Và Điều Kiện

Điều khoản và Điều kiện Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện Bằng cách sử...